c语言程序设计实验三(c语言程序设计实验3)

程序设计 230
今天给各位分享c语言程序设计实验三的知识,其中也会对c语言程序设计实验3进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录一览: 1、c语言程序实验报告;

今天给各位分享c语言程序设计实验三的知识,其中也会对c语言程序设计实验3进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

c语言程序实验报告;

晕报告也要人教啊,我教你写

一、程序主要功能∶

某校规定,学习成绩超过全班平均成绩的%10者得第一等奖,学习成绩超过全班平均成绩的%5者得第二等奖,某班有30名学生,请编写一个C语言程序,实现下列功能:

1,输入全班学生成绩(学生用学号代表);

2,分别输出得一等奖和二等奖同学的学号和成绩。

二、程序设计说明:(算法设计思路与流程图)

在脑海中不知道怎么表达谢谢。

三、实验结果与结论:我太聪明了怎么变态的题目都做出来了哈哈狂笑哈哈还是狂笑。

四、实验中遇到的问题及解决方法:

由于本人聪颖过人,程序未遇任何错误,有何不足之处还望不吝赐教。

要过程,实验三实验四,很简单的C语言程序

#include stdio.h

#include math.h

float MianJi(float a, float b, float c)

{

float s,p;

p=(a+b+c)/2;

s=p*(p-a)*(p-b)*(p-c);

s=sqrt(s);

return s;

}

int ZhengChu(int n)

{

if(n%3!=0)

if(n%5==0)

return 1;

if(n%3==0)

if(n%5!=0)

return 2;

if(n%3!=0)

if(n%5!=0)

return 3;

return 0;

}

void WuXing()

{

printf("\n****");

printf("\n***");

printf("\n**");

printf("\n*\n");

}

void main

{

float a,b,c;

int n,m;

printf("输入长,宽,高:\n");

scanf("%f%f%f",a,b,c);

printf("面积=%5.2f",MianJi(a,b,c));

printf("\n输入n:\n");

scanf("%d",n);

m=ZhengChu(n);

if(m==1) printf("不可以整除3");

else if(m==2) printf("不可以整除5");

else if(m==3) printf("不可以整除3和5");

else printf("可以整除3和5");

WuXing();

}

求c语言程序设计第三版和c语言程序设计实验与习题指导答案

c语言程序设计第三版指导答案

 

附录F  课后题参考答案 

习  题  1 

1.1  填空题 

1.函数 

2.主函数main();主函数main() 3.主函数main() 4.函数首部;函数体 5.{;} 

6.顺序结构;选择结构;循环结构 7..c;.obj;.exe 

1.2  思考题 

1.答:结构化程序设计是指,为使程序具有一个合理的结构以保证程序正确性而规定的一套如何进行程序设计的原则。顺序结构,选择结构,循环结构 

2.答:算法是对具体问题求解步骤的一种描述。计算机算法的表达工具通常采用以下几种方法:①用自然语言表示算法;②用流程图表示算法;③用伪代码表示算法;④用程序设计语言表示算法。 

3.略 4.略 5.略 1.3  编程题 1.答: 

#include "stdio.h" main() 

{  float a=10, b=20, h=5, s;    s=(a+b)*h/2; 

   printf("s=%f " , s ); } 

2.答: 

#include "stdio.h" 

main() 

{  printf("******************************");    printf("*        hello  world         *");    printf("******************************"); }

习  题  2 

2.1  单选题 

DBDCA  DCABB  CA 

2.2  填空题 

1.2.000000  

 

2.1;0.500000 

3.9;2 4.6 5.100;d 6.(1)20     

(2)0   

 

 (3)60 7.(1)10;6;4     

(2)6;9;15  

 (3)3;60;83 

8.55或 '7' 

9.x=4;y=6;z=3;m=463 

2.3  改错题(略) 

习  题  3 

3.1  单选题 

BDABC  ADCAC  BBA 

3.2  填空题 

1.3 2.261 3.10 

4.2, 1;互换a,b的值 5.6.6 6.003 7.7 

8.5.0,4,c=3Enter 

9.i=10,j=20Enter 

10.   (1)65   (2)65,A   (3)3.14,123.46 

  (4)3.141600e+000,1.234560e+002   (5)8765.432100   (6)8.765432e+003

11.a=2b=5x=8.8y=76.34c1=65c2=97 12.%d/%d;%d/%d=%.2f\n 

3.3  改错题(略) 3.4  编程题 

1.答: 

#include "stdio.h" main() { 

  int x,y; 

  scanf("%d%d",x,y);   printf("\t\tx\ty\n"); 

  printf("十进制数\t%d\t%d\n",x,y);   printf("八进制数\t%o\t%o\n",x,y);   printf("十六进制数\t%X\t%x\n",x,y); } 

2.答: 

#include "stdio.h" main() { 

  char ch; 

  printf("请输入一个大写英文字母");   scanf("%c",ch); 

  printf("大写英文字母是%c\n",ch);   printf("它的前导字符是%c\n",ch-1);   printf("它的后续字符是%c\n",ch+1); } 

3.答: 

#include "stdio.h"   main()   { 

  int x,a,b,c,y; 

  printf("请输入一个三位整数\n");   scanf("%d",x);   a=x/100; 

  b=(x-a*100)/10;   c=x%10; 

  y=c*100+b*10+a; 

  printf("反向输出该整数:%d\n",y);   } } 

4.答: 

#include "stdio.h" main() 

{  int hour; 

  double salary, salaryday; 

  scanf("%d,%lf", hour, salaryday ); 

  salary=hour*salaryday- hour*salaryday*0.1; 

printf("%8.2lf\n", salary); } 

5.答: 

#include "stdio.h" main() { 

  int a,b,c,t; 

  printf("请输入三个整数\n");   scanf("%d%d%d",a,b,c); 

  printf("交换前a=%d,b=%d,c=%d\n",a,b,c);   t=a;a=c;c=b;b=t; 

  printf("交换后a=%d,b=%d,c=%d\n",a,b,c); } 

习  题  4 

4.1  单选题 

BADDD  ACBBB  BA 

4.2  填空题 

1.1 

2.(1)a0 || b0     

 

 

 

 

 (2)x0  x=10   (3)a==1.5  b==1.5  c==1.5    

(4)pa || pb || pc  

3.(1)0    (2)1    (3)1    (4)0    (5)1 

4.c=1 5.-4 6.1 7.5, 0, 3 8.5 9.123 

10.( cvb= ='y'||cvb= ='Y')(work=3||college=='y'|| college=='Y')age=35 

4.3  改错题(略) 4.4  编程题 

1.答 

#include "stdio.h" 

#include "math.h" main() { 

  double a,b,c,p,area; 

  scanf("%lf%lf%lf",a,b,c); 

  printf("三角形的三边为:%.llf,%.1lf,%.1lf\n",a,b,c);  if (a+bca+cbb+ca)  {p=(a+b+c)/2;

area=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); 

  printf("三角形的面积为%.2lf\n",area);  }  else 

  printf("不能构成三角形\n"); } 

2.答: 

#include "stdio.h" main() 

{ int x,y; 

  scanf("%d,%d",x,y);   if(x*x+y*y1000)  

     printf("%d\n",(x*x+y*y)/100);   else 

     printf("%d\n",x+y); } 

3.答: 

#include "stdio.h" #include "math.h" main() 

{ double x,y; 

  scanf("%lf",x);   if(x-2)       y=x*x-sin(x);   else if (x=2)     y=pow(2,x)+x;   else     y=sqrt(x*x+x+1); 

  printf("x=%.2lf y=%.2lf\n",x,y); } 

4.答: 

#include "stdio.h" main( ) 

{ long ge,shi,qian,wan,x;    scanf("%ld",x);    wan=x/10000; 

   qian=x%10000/1000;    shi=x%100/10; 

   ge=x%10; 

   if (ge==wanshi==qian)       /*个位等于万位并且十位等于千位*/     printf("this number is a huiwen\n");    else      

 printf("this number is not a huiwen\n"); 

5.答: 

#include "stdio.h"  main() 

{  float p,w,s,d,f; 

scanf("%f,%,%f",p,s,w);    if (s3000) d=0.15    else if( s=2000) d=0.1;    else if(s=1000) d=0.08;    else if(s=500) d=0.05;    else if(s=250) d=0.02;    else  d=0    f=p*w*s*(1-d);    printf("%f",f); } 

6.答: 

#include "stdio.h" main() 

{  int year,money;    char x; 

   printf("是否是本公司产品(y/n):");    scanf("%c",x); 

   if(x=='y'||x=='Y') 

      {printf("产品使用的年限:");       scanf("%d",year); 

     if(year=1) money=0; 

    else if(year8) money=50;     else money=100; 

  

  printf("产品保修额是:%d\n",money); 

   } 

   else  

   {  money=200; 

     printf("不是本公司产品,产品保修额是:%d\n",money);    } } 

7.答: 

#include "stdio.h" main() 

{  int money,num1,num2; 

   printf("请输入取款额(≤2000):");    scanf("%d",money); 

   if(money2000) printf("请输入取款额数≤2000!\n");    else      if(money%50==0)      { num1=money/100;        num2=(money-num1*100)/50;         printf("需支付100元:%d张\n",num1);        printf("需支付50元:%d张\n",num2);       }    else       printf("输入钱数必须是50的倍数!\n"); }

习  题  5 

5.1  单选题 

CDABA  ABDDB  DBCB 

5.2  填空题 

1.2 0 2.333  

3.(1)i10 或 i=9    (2)j%3!=0 

4.(1)flag*(float)k/(k+1) 或1.0*flag*k/(k+1)   (2)flag=-flag 5.(1)max=x   

 

  

(2)x!=-1    (3)scanf("%d", x) 

6.(1)x=9或x10    

(2)y=9-x 

5.3  改错题(略) 5.4  编程题 

1.答: 

(1)for循环,其他略 

#include "stdio.h" 

main() 

{ int i,s=0; 

  for(i=1;i=100;i++)   s+=i*i; 

  printf("%d\n",s); } 

(2)for循环,其他略 

#include "stdio.h" main() 

{ int i=1,p=1;   double s=1;   do   { 

      s+=1.0/p;       p*=++i; 

  }while(1.0/p1e-6);   printf("%lf",s); } 

2.答: 

#include "stdio.h" main() 

{  int m,n,t,a,b; 

   scanf("%d,%d" ,m,n)     if (mn)

{ t=m m=n n=t }    a=m;    b=n;    t=m%n     while(t) 

   { m=n  n=t t=m%n;}    printf("%d",n); } 

3.答: 

#include "stdio.h" main() 

{  int x,y,s=1; 

   scanf("%d,%d",x,y)     for( y0 y--)s*=x  

   printf("%d,%d,%d\n ",s%10,s/10%10,s/100%10); } 

4.答: 

#include "stdio.h" main() 

{ int x,y,z; 

  for( x=1  x20 x++)   for( y=1 y33 y++)   { z=100-x-y  

        if ((z%3)==0 (5*x+3*y+z/3)==100)     printf("x=%d,y=%d,z=%d\n",x,y,z)    } } 

5.答: (a) 

#include "stdio.h" main() 

{ int j,k  

   for( j=1 j=4 j++) 

  {  for(k=1;k=4-j;k++)printf(" ");    printf("****")           printf("\n")    } } 

(b) 

#include "stdio.h" main() 

{  int j,k  

   for( j=1 j=4 j++) 

  {for(k=1;k=4-j;k++)printf(" ");      for(k=1 k=2*j-1 k++)      printf("*")          printf("\n")    } } 

6.答: 

程序分析:利用for循环控制在100~999之间,对每个数分解出个位、十位、百位。 

#include stdio.h main() {   int i,j,k,n;   printf("water flower'number is:");   for(n=100;n1000;n++)   {     i=n/100;/*分解出百位*/     j=n/10%10;/*分解出十位*/     k=n%10;/*分解出个位*/     if(n==i*i*i+j*j*j+k*k*k)     {      printf("%-5d",n);     }   }   printf("\n"); } 

7.答: 

#include stdio.h main() {   int x;   for(x=1000;x=3;x--)   if(x%3==1x%5==2x%7==3)   { 

      printf("该校的学生人数是:%d人\n",x);       break;   } } 

8.答: 

#include stdio.h main() {    int x=12,i=1;    while(1) 

   {  if((x+20+i)==2*(x+i)) break;        i++;    }    printf("小明母亲在%d年后比小明的年龄大一倍\n",i);    printf("那时小明年龄是:%d岁,小明母亲年龄是:%d岁\n",x+i,x+20+i); } 

习  题  6 

6.1  单选题 

DBCCB   BDC

C语言程序设计教程(第3版) 

  278 

6.2  填空题 

1.c 2.60 3.1000  10 4.16  

6.3  编程题 

1.答: 

#include "stdio.h" #include "math.h" 

#define  F(a)  a*a+ sqrt(3*a*a+2*a+1) main() 

{   float  x, f; 

    scanf("%f", x ); 

    f=4.5/F(exp(x))+F(cos(x))+F(sqrt(x))/F(x*x)      printf("%f\n", f); } 

习  题  7 

7.1  单选题 

BCADA  CCCDA  BCBDB 

7.2  填空题 

1.(1)2 3 4 5   (2)10010    (3)QuickC  

 

(4)10000        01000        00100        00010        00001   (5)Language 

(6)Language Programming 2.(1)j+=2   (2)a[i]a[j] 3.(1)i=1    (2)x[i-1] 

7.3  改错题(略) 7.4  编程题 

1.答: 

#define N 10  

#include "stdio.h" main()  

{ int a[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,osum=0, qsum=0,j;   for(j=0;j10;j++) 

  if( j%2) qsum+=a[j];

else osum+=a[j]; 

 printf("osum=%d,qsum=%d\n", osum,qsum); } 

2.答: 

#define N 10 

#include "stdio.h"  main() 

{ int a[N]={10,20,30,40,50,60,70,80,90}, j, k, x;   scanf("%d",x);   for(j=0;jN;j++) 

        if (xa[j]) break; if(j==N) a[N-1]=x;  else 

{for(k=N-1; kj; k--)      a[k]=a[k-1]; a[j]=x;} 

  for(j=0;jN;j++) 

       printf("%d   ",a[j]); } 

3.答: 

#define M 3 

#include "stdio.h" main() 

{  int a[M][M]={{1,2,3},{2,4,5},{3,5,6}},j,k,flag=1    for( j=0;jM;j++) 

        for(k=0;kM;k++)           if (a[j][k]!=a[k][j]) { flag=0; break;}    if (flag) printf("ok");    else printf("NO"); } 

4.答: 

#include "stdio.h" #include "string.h" main() 

{  char c1[10],c2[10],j;    gets(c1); gets(c2); 

   for(j=0; (c1[j]==c2[j])  c1[j]  c2[j]; j++);    if (c1[j]c2[j]) printf("%d\n",1);    if (c1[j]c2[j]) printf("%d\n",-1);    if (c1[j]==c2[j]) printf("%d\n",0); } 

5.答: 

#include "stdio.h" #include "string.h" #define M 3 #define N 80 main() 

{  char a[M][N],j,k,n[5]={0};    for(j=0;jM;j++)     gets(a[j]);

for(j=0;jM;j++) 

  for(k=0;a[j][k];k++) 

    if( a[j][k]='A'  a[j][k]='Z') n[0]++; 

    else if (a[j][k]='a'  a[j][k]='z') n[1]++;     else if (a[j][k]='0'  a[j][k]='9') n[2]++;     else if (a[j][k]==' ' ) n[3]++;     else     n[4]++; 

    for(j=0;j5;j++)      printf("%4d", n[j]); } 

习  题  8 

8.1  单选题 

DBDAC  BACCC 

8.2  填空题 

1.(1)2, 1     (2)10#30#   (3)FOUR, P    (4)60 

2.(1)49  

  (2)2      

(3)2    

 

  (4)     

 

(5)     

8.3  改错题(略) 8.4  编程题 

1.答: 

#include "stdio.h" 

main() 

{  int n1,n2,n3,t;    int *p1,*p2,*p3; 

   printf("please input 3 number:n1,n2,n3:");    scanf("%d,%d,%d",n1,n2,n3);    p1=n1; 

   p2=n2;    p3=n3; 

   if(*p1* p2) { t=*p1;*p1=*p2;*p2=t;} 

   if(*p1*p3) { t=*p1;*p1=*p3;*p3=t;}    if(*p2*p3) { t=*p2;*p2=*p3;*p3=t;} 

   printf("the sorted numbers are:%d,%d,%d\n",n1,n2,n3); } 

2.答: 

#include "stdio.h" #define N 3 main() 

{  int a[N],*p=a;    for(;p-aN; p++)    scanf("%d",p);    p=a+N-1; 

   for(;p-a=0; p--)      printf("%d ",*p); } 

3.答: 

#include "stdio.h" main() 

{  int a[10]; 

   int j,minl=0,maxl=0;    for(j=0;j10;j++) 

       scanf("%d", a+j);    for(j=0;j10;j++) 

     { if(a[maxl]*(a+j))  maxl=j;      if(a[minl]*(a+j))  minl=j;    } 

   j=a[0]; a[0]=a[minl];a[minl]=j;    j=a[9];a[9]=a[maxl];a[maxl]=j;    for(j=0;j10;j++)    printf("%d ", *(a+j)); } 

4.答: 

    输入阵列如下:   1   2   3   4                      5   6   7   8                      9   10  11  12     输出阵列如下: 

                     12  11  10  9                      8   7   6   5                      4   3   2   1 

#define M 3 

#define N 4 

#include "stdio.h" main() 

{  int a[M][N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12},k,j,*p=a[0][0],t;    for(k=0,j=M*N-1;kj;k++,j--) 

   {  t=*(p+k); *(p+k)=*(p+j); *(p+j)=t;}    for (k=0 kM k++)    {  for(j=0 jN j++) 

   printf("%4d ",a[k][j]);      printf("\n");

 } } 

5.答: 

#include "stdio.h" main() { 

   int len; 

   char str[20],*p=str; 

   printf("please input a string:\n");    scanf("%s",str);    len=0; 

   while(*p!='\0')    { 

      len++;       p++;    } 

      printf("the string has %d characters.\n",len); } 

6.答: 

#include "string.h" #include "stdio.h" main() { 

   char *str1[5],ch[5][20],k,t,j,*c; void sort(char **);    for(k=0;k5;k++)     {str1[k]=ch[k];     gets(str1[k]);}    for(k=0;k7;k++) 

   {  t=k; 

      for(j=k+1;j5;j++)      if(strcmp(*(str1+t),*(str1+j))0) t=j;      c=*(str1+t); 

    *(str1+t)=*(str1+k)      *(str1+k)=c     } 

   for(k=0;k5;k++)     puts(str1[k]); } 

习  题  9 

9.1  单选题 

CBBAD  DBCCD  DCABC  BCCBA  DCDAB

9.2  填空题 

1.120 2.x 3.3,2,2,3   4.fac /i 5.8,17 6.9 7.1.0/(i*i)   8. 

    fun-in:30,20,10     fun-end:1015,35,1050      10,20,30 9.012345   10.93636  11.(1)r+b[k]  (2)*x 

12.7 5 3 1 9 13.15 

14.(1)*x    (2)t 15.(1)'\0'    (2)n++ 16.024 

9.3  改错题(略) 9.4  编程题 

1.答: 

void  zhuan( ) 

{  char ch; 

   while((ch=getchar())!='\n') 

   {    if(ch='a'  ch='z') ch=ch-32;         putchar(ch);    } } 

2.答: 

double expp(int n) { int k, fac=1;  double sum=1; 

  for(k=1; k=n; k++)   { fac*=k; 

     sum+=1.0/fac    } 

  return(sum); } 

3.答: 

int  xy3( int x, int y)

{ int k, num=1; 

  for(k=1;k=y  k++)     num*=x  

  num=num%1000    return num  } 

4.答: 

int age( int n) { int c; 

  if(n==1) c=10  

  else c=age(n-1)+2    return c  } 

5.答: 

#include "stdio.h" 

 main() 

{  int a,b,c,d; 

   void fun(int a,int b,int *c, int *d);    scanf("%d%d",a,b);    fun(a,b,c,d); 

   printf("%d %d",c,d); 

void fun(int a,int b,int *c, int *d) {  if (b) 

    { *c=a/b; *d=a%b;} } 

6.答: 

#include "stdio.h" 

main(int argc,char *argv[]) {  int k; 

    printf("argc=%d\n",argc);     for (k=1;kargc; k++)          printf("%s\n",argv[k]); } 

习  题  10 

10.1  单选题 

CDBBB  BBBAD  CCBDC   

10.2  填空题 

1.所有结构体成员所占存储空间的总和 2.与占用存储空间最大的那个成员相等 

附录F  课后题参考答案 

 

  285 

3.(1)struct satype  (2)3   (3)sa.a   (4)9   (5)psa=sa 4.80 5.struct node 6.0 

10.3  编程题 

1.答: 

#include "stdio.h" 

struct student { 

  long  num; 

  char  name[20];   char  sex;   float  score; }; main() 

{ struct  student  s[20], temp;   int j,k, man=0, woman=0; 

  float summan=0,sumwoman=0, aveman, avewoman;   for(k=0; k20; k++) 

  { scanf("%ld %s %c%f",s[k].num,s[k].name,s[k].sex,s[k].score);     if(s[k].sex=='m')  

    { summan+=s[k].score; man++;}     else  

    { sumwoman+=s[k].score;woman++ }     } 

    aveman=summan/man; 

    avewoman=sumwoman/woman; 

    printf("%d\t%f\t%d\t%f\n",man,aveman,woman,avewoman);     for(k=0; k19; k++) 

       for(j=0;j20-k;j++) 

           if(s[j].scores[j+1].score) 

           { temp=s[j];s[j]=s[j+1];s[j+1]=temp;}        printf("the sorted numbers:\n");        for(k=0;k20;k++) 

           printf("%ld\t%s\t%c\t%5.1f\n",s[k].num,s[k].name,s[k].sex,s[k].score); } 

习  题  11 

11.1  单选题 

BADD 

11.2  填空题 

1.3d3d330 2.(1)28 

 (2)20   (3)0   (4)--9 

3.(1)251 

 (2)42   

(3)209  

 (4)–295  (5)848 

习  题  12 

12.1  单选题 

BCDCA  ADA 

12.2  填空题 

1.rewind(文件指针) 2."d1.dat","rb" 3.stdin 

4.文本文件;二进制文件 5.(1)"w"    

(2)str[i]--32  

 

 (3)"r" 

6.fopen  7.Hello 8.(1)"r"   

 

(2)fgetc(fp)  

 

  (3)time++

  

  

 C语言程序设计实验与习题指导课后程序设计答案

 P18 

(1) 

#includestdio.h int main(void) {  intcelsius,fahr;  fahr=150;  celsius=5*fahr/9-5*32/9;  printf("fahr=%d,celsius=%d\n",fahr,celsius);  return 0; } 

(2) 

#includestdio.h int main(void) {  intcelsius,fahr;  celsius=26;  fahr=9*celsius/5+32;  printf("celsius=%d,fahr=%d\n",celsius,fahr);  return 0; } 

(3) 

#includestdio.h int main(void) {  intaverage,math,eng,comp;  math=87;  eng=72;  comp=93;  average=(math+eng+comp)/3;  printf("math=%d,eng=%d,comp=%d,average=%d\n",math,eng,comp,average);  return 0; } 

(4) 

#includestdio.h int main(void) {  intn,a,b,c;  n=152

 c=n%10; 

 b=(n/10)%10;  a=n/100; 

 printf("整数%d的个位数字是%d,十位数字是%d,百位数字是%d\n",n,c,b,a);  return 0; 

P27 

(1) 

#includestdio.h #includemath.h int main(void) {  intcelsius,fahr;  printf("Enter celsius:");  scanf("%d",celsius);  fahr=9*celsius/5+32;  printf("fahr%d\n",fahr);  return 0; } 

(2) 

#includestdio.h #includemath.h int main(void) {  intmoney,year;  doublerate,interest;  printf("Enter money,year,rate:");  scanf("%d%d%lf",money,year,rate);  interest=money*pow(1+rate,year)-money;  printf("interest=%.2f\n",interest);  return 0; } 

(3) 

#includestdio.h #includemath.h int main(void) {  doublex,y;  printf("Enter x:");  scanf("%lf",x); 

 if(x0){   y=pow(x+1,2)+2*x+1/x;  }  else{   y=sqrt(x);  } 

 printf("y=f(%f)=%.2f\n",x,y);  return 0; 

(4) 

#includestdio.h int main(void) {  intx,y;  printf("Enter num1:");  scanf("%d",x);  printf("Enter num2:");  scanf("%d",y);  printf("%d+%d=%d\n",x,y,x+y);  printf("%d-%d=%d\n",x,y,x-y);  printf("%d*%d=%d\n",x,y,x*y);  printf("%d/%d=%d\n",x,y,x/y);  printf("%d%%%d=%d\n",x,y,x%y);  return 0; } 

10的阶乘 

#includestdio.h int main(void) {  inti,n,product;  printf("Enter n:");  scanf("%d",n);  product=1;  for(i=1;i=n;i++){   product=product*i;  }  printf("product=%d\n",product);  return 0; }

c语言编程 实验三:第30届夏季奥运会将于2012年7月27日在伦敦举行,本届奥运.....新手求教!

1 用二维数组char name[1000][50];

2 国家名字肯定是字符串而不是单个字符,用scanf("%s",name[n]);

3 交换国家名字时用strcpy进行字符串的复制

大神帮忙写一篇C语言程序设计综合性实验

#include stdio.h

#include string.h

#include ctype.h

#define MAXSIZE 36

struct Word {

char word[MAXSIZE];

unsigned size;

}words[10000];

int n = 0;

void Sort() {

// 没有时间写了

}

void Additive(char word[]) {

int i,flag = 1;

for(i = 0; i  n  flag; ++i) {

if(strcmp(words[i].word,word) == 0) {

++words[i].size;

flag = 0;

}

}

if(flag) {

strcpy(words[n].word,word);

words[n].size = 1;

++n;

}

}

int main() {

int i,ch;

char word[MAXSIZE];

FILE *fin = fopen("case1.in","rt");

if(fin == NULL) {

printf("无法打开数据文件!\n");

return 1;

}

i = 0;

while((ch = fgetc(fin)) != EOF) {

if(isalpha(ch)) word[i++] = tolower(ch);

else if(i) {

word[i] = '\0';

i = 0;

Additive(word);

}

}

if(i) {

word[i] = '\0';

Additive(word);

}

fclose(fin);

Sort();

return 0;

}

如何用C语言编写:设计一个时间片轮转调度算法实现处理机调度的程序

实验三 进程调度

一、实验目的

在采用多道程序设计的系统中,往往有若干个进程同时处于就绪状态。当就绪进程个数大于处理机数时,就必须依照某种策略来决定那些进程优先占用处理机。本实验模拟在单处理机情况下的处理机调度,帮助学生加深了解处理机调度的工作。

二、实验内容

设计一个时间片轮转调度算法实现处理机调度的程序。

三、实验指导

1.实验中使用的数据结构:

1)PCB进程控制块

其中包括参数①进程名name;②要求运行时间runtime;③优先数prior;④状态state;⑤已运行时间runedtime。

2)为简单起见,只设运行队列,就绪链表两种数据结构,进程的调度在这两个队列中切换,如图3.1所示。

图3.1PCB链表

2.运行结果,包括各个进程的运行顺序,每次占用处理机的运行时间

3.每个进程运行时间随机产生,为1~20之间的整数。

4.时间片的大小由实验者自己定义,可为3或5。

四、实验要求

1.在上机前写出全部源程序;

2.能在机器上正确运行程序。

五、程序清单

六、运行结果

七、调试分析及实验心得

我的回答和这位老兄的差不多

c语言程序设计实验三的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于c语言程序设计实验3、c语言程序设计实验三的信息别忘了在本站进行查找喔。

扫码二维码